Unha perspectiva global

Servizos

Creando proxectos

Construíndo para o futuro

En OTA Sarria ofrecemos unha ampla gama de servizos especializados de arquitectura técnica para satisfacer as necesidades dos nosos clientes. Desde a planificación inicial ata a finalización do proxecto, o noso equipo de expertos está aquí para proporcionarlle o apoio e orientación necesarios en cada fase do proceso de construción.

Background image
- 01

Xestión de Execución de Obras

A xestión da execución da obra implica a supervisión e coordinación de todas as actividades relacionadas coa construción dun proxecto. Este servizo garante que os traballos se realizan de acordo cos planos e especificacións técnicas, cumprindo as normas de calidade e seguridade establecidas.

- 02

Elaboración de Proxectos Técnicos de Construción e Rehabilitación

Este servizo supón a elaboración de proxectos técnicos detallados de construción ou rehabilitación de edificios. Inclúe a elaboración de planos arquitectónicos, cálculos estruturais, especificacións técnicas e toda a documentación necesaria para a obtención das correspondentes licenzas de obra.

- 03

Asesoramento Técnico e Dirección de Obras

O asesoramento técnico e a xestión de proxectos de construción implican proporcionar orientación e apoio de expertos en todas as fases do proceso de construción. Isto pode incluír a planificación inicial, a selección de contratistas, a coordinación dos subcontratistas, a xestión dos orzamentos e a obtención dos permisos e licenzas necesarios.

- 04

Medidas e Certificacións

Este servizo consiste na realización de medicións detalladas da obra para calcular cantidades de materiais e custos asociados. Tamén se inclúe a expedición de certificacións e ditames técnicos sobre a calidade dos traballos realizados, o seu cumprimento dos requisitos legais e regulamentarios e o seu estado de conservación.

- 05

Coordinación de Seguridade e Saúde en Obra

A coordinación de seguridade e saúde en obra é a responsable de velar polo cumprimento de todas as normas e medidas de seguridade establecidas para protexer a saúde e o benestar dos traballadores e usuarios durante a execución dos traballos. Isto inclúe a elaboración de plans de seguridade, a coordinación das actividades preventivas e a supervisión do cumprimento da normativa vixente.

- 06

Asesoramento en Eficiencia Enerxética e Sostibilidade

Este servizo consiste na prestación de asesoramento especializado na implantación de medidas de eficiencia enerxética e sustentabilidade nos proxectos de construción. Isto pode incluír a selección de materiais e tecnoloxías ecolóxicas, o deseño de sistemas eficientes de iluminación e HVAC e a avaliación das opcións para a integración de enerxías renovables.